نسخه آزمایشی
Menuموارد تصویبی تقسیمات کشوری استان ،مصوب هیئت محترم وزیران

  موارد تصویبی تقسیمات کشوری استان ،مصوب هیئت محترم وزیران

ردیف

عنوان طرح

شهرستان مربوطه

تاریخ تصویب

1

ایجاد شهر گودین  از توابع بخش مرکزی

کنگاور

92/4/11

2

انتزاع دهستانهای سرقلعه وجگیران از بخش ازگله شهرستان ثلاث الحاق به بخش مرکزی سرپل

سرپل

93/9/9