نسخه آزمایشی
Menuدستورالعمل اجرایی طرح تحرک سیاسیمقدمه:

           با توجه به جایگاه حاکمیتی استانداری ونقش راهبردی دفتر سیاسی وانتخابات در قبال فرمانداریها وبخشداریها وبعضا دهیاریهاو بمنظور تببین وتشریح سیاستها وتوفیقات دولت ومجموعه مدیریت استان ؛ دستیابی به اهداف سازمانی وتحقق شعارهای محوری دولت تدبیر وامید ؛ فرهنگ سازی مدیریت جهادی در بخشهای مختلف طرح فوق که مخفف تحول وحرکت راهبردی است بمنظور دستیابی به اهداف ترسیم شده اجرا خواهدشد.توجه به تمامی مباحث طرح شده می تواند حرکتی با ارزس ونوین را برای اجرای شایسته وهدفمند برنامه های توصیف شده ودیگر برنامه های هویت دار پایه گذاری نماید.

اهداف:

1       - بستر سازی با هدف ایجاد ارتباط دائمی؛ سازنده ودوسویه (مستقیم وبی واسطه ) با شخصیتهای برجسته وذینفوذ در سطح شهرستانها وبخشهای استان شامل ائمه محترم جمعه وجماعات ؛ احزاب وفعالان برجسته مدنی ؛ اعضای شاخص شورای تامین ؛ ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی و......بمنظور پیشبرد اهداف اصلی.

2       - از آنجاییکه شرایط امروز کشور وجهانی ؛ شرایط حساس ورقابتی است واز نگاه سیاسی ؛ فرهنگی واقتصادی اگر ملتی تلاش سنگین واقدامی بزرگ نداشته باشد از قافله پیشرفت جاخواهدماند.  از دیگر سوی نام گذاری امسال بنام سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ومدیریت جهادی ؛حضور در شهرستانها ورصد موضوعات می تواند در ایجادتحرک وپویایی در بخشهای مختلف وپایه گذاری  فرهنگ مدیریت جهادی نقش آفرین باشد.

3       - راهبری ؛ایجاد تحرک وهدایت فرمانداریها وبخشداریها وبعضا دهیاریها درتببین واجرای سیاستها وبرنامه های دولت در راستای دستیابی به توسعه با استفاده از پتانسیل های موجود ومتناسب در هر منطقه.

4       - با توجه به نقش مدیران محلی در دستیابی به اهداف ترسیم شده وکاهش تنشها وپرهیز از بروز حوادث ناخواسته اجرای طرح فوق می تواند در کارآمدی وهمسویی مدیریتهای مناطق وتحرک وپویایی آنها موثر باشد.

5       - امکان رصد وارزیابی دقیق و ملموس از مجموعه فعالیت مدیران محلی بویژه فرمانداران وبخشداران.

 

برنامه اجرایی :

1-    شناسایی دقیق افراد ملاقات شونده در هرشهرستان وبرنامه ریزی وملاقات حضوری وچهره به چهره با آنها ؛ انتقال برنامه ها وتوفیقات دولت ومجموعه مدیریت استان و......

2-    هماهنگی با فرمانداران محترم وبررسی دقیق وجامع موضوعات مهم ومبتلا به در هر شهرستان بمنظور ارزیابی دقیق ورفع مشکلات وموانع

3-    ارتباط مستقیم ؛ مستمر ودو سویه با شخصیتهای هدف وارزیابی وپیگیری نتایج آن.

4-    دیدار وگفتگو با اعضای شاخص ستادهای مردمی دکتر روحانی.

5-    دیدار وگفتگو با احزاب وتشکلهای مدنی با هویت.

 

نتایج:

1-    شناسایی دقیق افراد متنفذ در هرمنطقه وسلایق آنها وامکان ارتباط مستقیم وبی واسطه وانتقال دیدگاهها ونکته نظرات.

2-    امکان ارزیابی دقیق تر مدیران محلی بوپژه فرمانداران وبخشداران .

3-    کاهش تنشهای داخلی وبعضا جلوگیری از بروز حوادث ناخواسته در سطح مناطق

4-    اشراف اطلاعاتی کامل بر موضوعات مهم مناطق مختلف استان.

5-    ارائه گزارش مربوط به استاندار محترم ؛ معاون محترم سیاسی وامنیتی وسایرمعاونین محترم ومدیران مرتبط

مجری :

           دفتر سیاسی وانتخابات استانداری

 زمان اجراء:

                 بصورت مستمر هفته ای دو روز وعند الزوم روزهای یکشنبه وسه شنبه حضور در سطح شهرستانها وبخشها بر اساس تقویم زمانی .