نسخه آزمایشی
Menu
قوانین، بخشنامه ها و مستندات

وزارت كشور معاونت سياسي دفتر امور سياسي   سلسله مطالب آموزشی (ویژه همکاران دفاتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ها) شماره اول       تهیه...


بسمه تعالي"دستورالعمل آیین نامه اجرایی شوراهاي اسلامی شهر"-1 در اجراي ماده 7 آیین نامه اجرایی، فرمانداران و هیأتهاي اجرایی شهرستانهاي دارايبیش از یک شهر...

"دستورالعمل آیین نامه اجرایی شوراهاي اسلامی روستا و بخش"-1 در اجراي ماده 6 آیین نامه اجرایی شوراي اسلامی روستا، بخشداران و هیأتهاي اجراییبخش ها موظفند...


فصل اول - کلیاتماده 1 – در این آیین نامه ‹‹ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاباتشهرداران›› - مصوب 1375 – به اختصار ‹‹ قانون››...

فصل اول - کلیاتماده 1- در این آیین نامه عنوان ‹‹ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاباتشهرداران مصوب 1375 ›› به اختصار ‹‹ قانون››...

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ‌فصل اول - تعاریف ‌ماده 1 - عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. ‌ماده 2 - روستا...

هدف: برقراری نظام مطوب تقسیمات کشوری به منظور فراهم آوردن موجبات هماهنگی در فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و محلی و نهادهای انقلاب اسلامی در...