۲۲ اسفند ۱۳۹۷
فرماندار روانسر به مناسبت روز شهید با دو خانواده شاهد این شهرستان دیدار کرد
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
لسه ستاد راهبردی صندوق بیمه روستاییان و عشایر شهرستان روانسر برگزار شد