نسخه آزمایشی

استفاده از خدمات عمومی حق همه مردم است و باید مقدمات استفاده از برای همگان فراهم گردد.

جلسه مناسب سازی ادارات ونهادهای عمومی شهرستان جهت استفاده جانبازان و معلولین


معاون عمرانی فرماندار سرپلذهاب باتاکید بر لزوم مناسب سازی ادارات ونهادهای عمومی شهرستان جهت استفاده معلولین و جانبازان گفت : استفاده از خدمات عمومی حق همه مردم است و باید مقدمات استفاده از برای همگان فراهم گردد.

مهندس عبدالهی معاون عمرانی فرماندار سرپلذهاب با تاکید بر لزوم مناسب سازی ادارات ونهادهای عمومی شهرستان جهت استفاده معلولین و جانبازان گفت :استفاده از خدمات عمومی حق همه مردم است و باید مقدمات استفاده از برای همگان فراهم گردد.

 مهندس عبداللهی درجلسه مناسب سازی شهرستان اظهارداشت : خدمات دولتی و بانکی متعلق به تمامی شهروندان است که باید مقدمات استفاده ازاین خدمات برای همه مردم فراهم گردد.

 وی افزود : تمامی ادارات و بانکهای سطح شهرستان باید نسبت به مناسب سازی مکان خود جهت استفاده معلولبن و جانبازان گرامی اقدام کنند.

معاون فرماندار شهرستان تصریح کرد : ادارات و نهادهای دولتی و خدمات رسان تمامی مصوبات جلسات مناسب سازی را باید اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام گرفته را اعلام کنند.

ایشان باتاکید بر لزوم رعایت حال معلولین و جانبازان اذعان داشت : راهنمایی و رانندگی و شهرداری تابلوهای علائم و نشانه های هشداردهنده برای رعایت حال معلولین و جانبازان را در سطح شهر جانمایی و نصب کنند.

در ادامه افزود : مناسب سازی روستاها نیز باید از محل اعتبارات طرح هادی روستایی انجام گیرد.اوقات شرعی
آب و هوا