نسخه آزمایشی

فرماندار سرپلذهاب؛

خبرنگار پیشگام آگاهی رسانی به جامعه است / لزوم پیگیری بدون مسامحه مشکلات مردم


فرماندار سرپلذهاب با تاکید بر لزوم پیگیری بدون مسامحه مشکلات مردم گفت : خبرنگار پیشگام و پرچمدار آگاهی رسانی به جامعه است .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سرپلذهاب مهندس جمالی نیا فرماندار سرپلذهاب ضمن تبریک روز خبرنگار اظهارداشت : خبرنگار پیشگام و پرچمدار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم است.

وی افزود : خبرنگار بعنوان پل ارتباطی بین مردم ومسئولین هم مشکلات مردم را به مسئولین منعکس می کنند وهم عملکرد واقدامات مسئولین را به اطلاع مسئولین می رساند .

فرماندار شهرستان اذعان داشت : خبرنگار باید در بیان مشکلات حب و بغض سیاسی را کنار گذاشته ودر پیگیری مشکلات جامعه مسامحه نکند چرا که خبرنگاران منادیان حق گویی و  اطلاع رسانی  در بیان مشکلات  با مسئولیت پذیری و تعهد برای تحقق حقوق مردم  قلم می زنند و در پیگیری مشکلات جامعه  هیچگونه مسامحه ای ندارنداوقات شرعی
آب و هوا