نسخه آزمایشی
۲۳ آبان ۱۳۹۷
جلسه ستاد بازآفرینی پایدارشهری درخصوص محلات فرسوده وحاشیه نشین شهری باحضورفرماندارسنقروکلیایی و مسئولین ذیربط برگزارشد.
۲۱ آبان ۱۳۹۷
مشکلات تعدادی مراجعه کننده دربیست ونهمین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمدناصرمعصومی زاده فرماندارسنقرکلیایی و باحضورنماینده مردم درمجلس شورای اسلامی ومسئولین ادارات بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.
۱۴ آبان ۱۳۹۷
مشکلات تعدادی مراجعه کننده دربیست وهشتمین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمدناصرمعصومی زاده فرماندارسنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.
۱۴ آبان ۱۳۹۷
باپیگیری فرماندار سنقروکلیایی مردم این شهرستان درخصوص واگذاری زمین های کشاورزی حاشیه سد شهداء دراولویت قرارگرفتند.