نسخه آزمایشیاطلاعیه شماره ۱ستاد انتخابات کشور


اطلاعیه شماره ۱ستاد انتخابات کشور(فرمانداری سنقرو کلیایی)

بر اساس تبصره 6 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بدینوسیله اطلاعیه شماره (1) ستاد انتخابات کشور جهت اطلاع عموم منتشر می گردد.                                                                                                       ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان سنقر و کلیاییاوقات شرعی
آب و هوا